Aquests itineraris, que formen part de l’Operació 5, uniran els principals recursos agroalimentaris i naturals

Turisme de Lleida està treballant en la creació de dues rutes turístiques que han d’unir els principals recursos agroalimentaris i el patrimoni de la Natura i Horta de Lleida.

Els dos projectes pilot que es desenvoluparan, corresponents a les dues rutes turístiques, estaran basats en les característiques del sector turístic i en la mobilitat sostenible, tenint en compte les tendències actuals com el carsharing i l’utilitzar enlloc de posseir. Són tendències que estan aportant canvis en el comportament de la mobilitat dels visitants i turistes, i els seus efectes són cada cop més visibles a les destinacions.

Aquestes rutes se senyalitzaran, a través de senyalització direccional i interpretativa amb eines TIC de suport, que permetran a l’usuari seguir els itineraris amb la màxima seguretat possible i conèixer els punts d’interès que hi trobarà. A banda de la coneguda tecnologia QR, els senyals es dotaran de la tecnologia Beacons, que mostraran la informació de l’aplicació integrada Turisme 360º sense necessitat de connexió a Internet. A més, comptaran els vianants, visitants i turistes que passen per les cruïlles i punts d’interès assenyalats.

En aquest context, Turisme de Lleida té previst també l’elaboració d’un estudi de mobilitat sostenible a Lleida amb un doble objectiu: anar adaptant la destinació lleidatana a les solucions de mobilitat més atractives i innovadores en quant la creació de productes turístics agrointel·ligents, i també consolidar els productes, rutes i serveis a oferir a través de la plataforma web Turisme 360º, desenvolupada també en el marc del projecte.

En els propers mesos aquestes iniciatives estaran desenvolupades.